Основа програма васпитно-образовног рада

Васпитно-образовни рад са децом узраста до 3 године

Задатке неге, васпитно-образовног рада са децом до 3 године, реализују медицинска сестра и васпитачи.

Основни задаци се односе на:

 • очување и унапређивање здравља деце (превентивна здравствена заштита),
 • неговање, подстицање и оплемењивање спонтаног развоја детета,
 • уважавање специфичности узраста и индивидуалних потреба детета,
 • стварање повољне социјално-емотивне климе, структуирање васпитне средине која задовољава и мотивише дете,
 • у периоду адаптације планирање активности које детету омогућавају лакши боравак и навикавање на групу деце и особље,
 • посебно неговање индивидуалног контакта кроз јединствен утицај неге и васпитног рада, и постепено прерастање у групне облике рада; обезбеђивање здравствено-хигијенских услова.

У оквиру васпитног утицаја и развијања појединих својстава личности, планирају се посебни задаци:

 • физичко-сензорног развоја,
 • емоционално-социјалног развоја,
 • сазнајног развоја.

У оквиру наведених области, осмишљавају се и активности:

 • физичко-сензорног развоја које:
  • подстичу очување здравља детета,
  • подстичу развој покрета,
  • подстичу моторику,
  • развијају навике.
  • емоционално-сoцијалног развоја које:
   • подстичу различита искуства детета,
   • подстичу самосталност,
   • подстичу сигурност,
   • подстичу усвајање основних норми понашања и вредности,
  • сазнајног развоја које:
   • подстичу и негују природну радозналост детета,
   • подстичу различита искуства чулним доживљајима,
   • подстичу развој говора и комуникације,
   • проширују, богате појмове.

Дакле, полазећи од основа програма васпитно-образовног рада са децом узраста до 3 године, приоритетни задатак васпитног рада је да чува, подстиче и оплемењује спонтане изразе понашања детета у односу на околину. У раду треба поћи од поштовања дечије индивидуалности у откривању и мењању света око себе, помоћи детету да упозна себе, овлада собом и својом околином делујући на њу. Подстицати комуникацију на релацији дете-дете и дете-одрасли кроз спонтано изражавање и кроз разноврсне активности за подстицање физичког развоја, емоционално-социјалног и сазнајног развоја. И даље ће се посебна пажња посветити хигијени, нези и превентивној здравственој заштити детета.

Важан аспект рада је успостављање што квалитетније сарадње са родитељима, односно старатељима деце у циљу усаглашавања ставова и васпитних образаца вртића и породице.